Scroll Top

Cabinetul de avocat „Oprean Corina” din Cluj-Napoca oferă clienților servicii profesionale de avocatură bazate pe principiile responsabilității și confidențialității  în vederea garantării tuturor drepturilor consacrate de lege.
Ceea ce distinge activitatea profesională a Cabinetului este atenția și dedicarea cu care tratam  fiecare caz în parte.

EXPERIENȚĂ

Reprezentarea și asistarea clienților se bazează pe o strategie procesuală sistematică, menită sa conducă la rezultate favorabile atât în cadrul procedurilor judiciare, cat și în cazul celor extrajudiciare.

Informații profesionale

Corina Oprean este avocatul titular şi fondator al Cabinetului.

Este absolventǎ a Facultǎţii de Drept din cadrul Universitǎţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi a unui masterat în drept penal în cadrul aceleiaşi Universitǎţi.

Este avocat în cadrul Baroului Cluj şi îşi desfǎşoarǎ activitatea cu precǎdere în domeniul dreptului penal.  Are o experienţǎ relevantǎ  în procedurile de drept penal, fiind implicatǎ în numeroase dosare în care au fost formulate acuzaţii de corupţie, referitoare la infracţiuni economice sau infracţiuni contra patrimoniului

Ȋn egalǎ mǎsurǎ, experienţa şi pregǎtirea sa vizeazǎ domeniile dreptului comercial şi al afacerilor. Vorbeşte fluent engleza, franceza şi germana.

The legal activity of the office in the litigations being organized by the main fields of law, the client’s procedural interests are focused on, therefore a complex and specialized asisstance is possible in the described areas.

Domenii de  activitate

Drept penal
Cabinetul oferǎ asistenţǎ juridicǎ şi reprezentare în procesul penal pentru pǎrţile implicate atât în faza urmǎririi penale, cât şi în faţa instanţei de judecatǎ.

Elaborarea strategiei procesuale şi consultanţa juridicǎ adecvatǎ clientului, constituie o prioritate a Cabinetului.

Activitatea se materializeazǎ prin:
- Redactare de acte;
- Asistarea la efectuarea actelor de urmǎrire penalǎ - audieri de martori, confruntǎri;
- Luarea eventualelor mǎsuri preventive.
Ȋn faza de judecatǎ este asiguratǎ atât susţinerea cauzei în fond sau în cǎile de atac, cât şi redactarea de acte scrise.

Drept penal al afacerilor
Cabinetul oferǎ asistenţǎ şi reprezentare în cazul infracţiunilor prevǎzute în legi speciale, precum evaziunea fiscalǎ, spǎlarea banilor, infracţiunile de corupţie sau frauda financiarǎ în domeniul bancar.
Malpraxis
Ȋn activitatea Cabinetului, asistenţa şi reprezentarea persoanelor implicate în litigii de malpraxis se pot referi fie la cadrele medicale, fie la persoanele vǎtǎmate în urma actului medical.

Litigiile privitoare la „culpa medicalǎ” implicǎ o cercetare şi o corelare a reglementǎrilor speciale în domeniu, alǎturi de aplicarea practicǎ a acestora, elemente pe care Cabinetul le va uni pentru atingerea celui mai bun rezultat pentru client.
Drept informatic
Asistenţa şi reprezentarea juridicǎ în domeniul dreptului informatic constǎ în:
- Redactarea şi negocierea de contracte;
- Consultanţǎ juridicǎ preventivǎ (privitoare la drepturile de proprietate intelectualǎ şi concurenţa neloialǎ);
- Consultanţǎ juridicǎ în sfera infracţiunilor care se comit prin intermediul unui sistem informatic sau prin internet (furtul de date, phishing-ul, atacurile asupra unui sistem informatic)
Dreptul Uniunii Europene
Cabinetul oferǎ consultanţǎ juridicǎ pentru aplicarea legislaţiei europene (directive, regulamente, decizii), precum şi în legǎturǎ cu cele patru libertǎţi fundamentale ale pieţei interne a Uniunii Europene – libera circulaţie a mǎrfurilor, a capitalurilor, a persoanelor şi a serviciilor.
Drept civil
Având în vedere domeniul vast al întinderii dreptului civil, Cabinetul oferǎ clienţilor urmǎtoarele servicii juridice în domeniul dreptului civil:
- Redactare, modificare şi negociere de contracte civile;
- Consultanţǎ privitoare la aspecte juridice de aplicare în timp a legii civile, cu aplicare practicǎ la fiecare caz în parte;
- Redactare şi susţinere de acţiuni civile în faţa instanţelor de judecatǎ în domeniile dreptului familiei – divorţuri şi partaje, pensii de întreţinere, situaţia minorilor/copiilor ulterior divorţului;
- Consultanţǎ şi asistenţǎ juridicǎ în domeniul dreptului succesoral.
Drept comercial
Ȋn domeniul dreptului comercial, Cabinetul poate asista clienţii pe parcursul litigiilor comerciale, atât în faza negocierilor precontractuale, cât şi în cazul litigiilor în faţa instanţelor judecǎtoreşti.
Clientul va fi asistat şi/sau reprezentat la:
- Negocieri;
- Redactǎri de acte;
- Inserarea de clauze în contractele comerciale
- Litigii care pot interveni în cadrul desfǎşurǎrii activitǎţii unor societǎţi sau între douǎ sau mai multe societǎţi.
Nu în ultimul rând, activitatea Cabinetului cuprinde:
- Consultanţa, asistenţa şi reprezentarea clienţilor în litigiile financiar-bancare (încheierea sau negocierea unui contract cu banca, contestarea pe cale judiciarǎ a clauzelor dintr-un contract încheiat cu banca);
- Asistenţa juridicǎ în cazul infracţiunilor prevǎzute în legile comerciale.
Drept internaţional privat
Cabinetul de avocaturǎ oferǎ consultanţǎ referitoare la statutul cetǎţenilor strǎini. Asistǎ si reprezintǎ clienţii în cadrul procedurilor pentru recunoaşterea hotǎrârilor judecǎtoreşti strǎine.
Dreptul muncii
Cabinetul oferǎ consultanţǎ juridicǎ şi reprezentare în faţa instanţelor de judecatǎ atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.

Activitatea juridicǎ este structuratǎ prin:
- Asistenţǎ şi reprezentare la negocierea şi încheierea contractelor individuale şi a contractelor colective de muncǎ;
- Consultanţǎ în privinţa inserǎrii clauzelor specifice în cuprinsul unui contract de muncǎ (confidenţialitate, neconcurenţǎ, mobilitate sau formare profesionalǎ);
- Negocierea conflictelor de muncǎ;
- Asistenţǎ şi reprezentare în cadrul litigiilor în faţa instanţelor de judecatǎ;
- Aspecte juridice care privesc consultanţa acordatǎ societǎţilor în domeniul protecţiei muncii, a drepturilor de care beneficiazǎ salariatul, a procedurii concedierii colective şi a raporturilor dintre angajator şi salariat.
Ȋnfiinţarea Societǎţilor Comerciale şi Ȋnscrierea de menţiuni pentru societǎţi
Cabinetul de avocaturǎ presteazǎ servicii ce privesc înfiinţarea societǎţilor comerciale (SRL, SA) sau menţiunile ulterioare înfiinţǎrii acestora.

Aceastǎ activitate presupune redactarea tuturor actelor necesare pentru ca o societate sǎ ia fiinţǎ în mod legal sau a actelor care privesc modificǎrile survenite pe parcursul defǎşurǎrii activitǎţii societǎţii (statutul societǎţii, actul constitutiv, modificarea denumirii, schimbarea formei juridice, modificarea obiectului de activitate, majorare/reducere de capital social, transmiterea pǎrţilor sociale, suspendarea/reluarea activitǎţii, etc.).

Activitatea Cabinetului cuprinde şi asistarea şi reprezentarea clienţilor în procedurile desfǎşurate în faţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
Asistenţǎ juridicǎ şi reprezentare pentru cetǎţeni strǎini
Clienţii din strǎinǎtate nu trebuie sǎ vinǎ în România pentru rezolvarea problemelor de naturǎ juridicǎ, existând posibilitatea ca aceştia sǎ fie reprezentaţi de Cabinet pe bazǎ de procurǎ (în cazul acţiunilor personale, în cazul divorţurilor, în cazul procedurilor de recunoaştere a hotǎrârilor judecǎtoreşti).
CEDO
Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului permite cetǎţenilor români cǎrora le-a fost încǎlcat un drept fundamental prevǎzut de Convenţie sǎ se adreseze acesteia cu o plângere.

Procedura în faţa Curţii presupune mai multe faze, începutul procedurii fiind dat de examinarea admisibilitǎţii în principiu a plângerii.

Cabinetul oferǎ clienţilor serviciile necesare în privinţa acestei proceduri, având în vedere minuţiozitatea fiecǎrui detaliu care urmǎreşte sǎ conducǎ la obţinerea unui rezultat favorabil clientului.
Registrul Naţional de Publicitate Mobiliarã (RNPM)
Cabinetul este autorizat în calitate de agent al operatorului Uniunea Naţionalã a Barourilor din România sã efectueze operaţiunile necesare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliarã, respectiv înregistrarea avizelor de înscriere în Registru.
Energie solarã
Cabinetul oferã consultanţã juridicã în domeniul producerii energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice, întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea ATR (autorizaţiei tehnice de racordare) în vederea implementãrii de parcuri fotovoltaice.
01

Aveți o problemă?

02

Întrebări frecvente

03

Vă stăm la dispoziție!

Întrebări
frecvente

Ulterior încheierii în formǎ scrisǎ a unui contract de asistenţǎ juridicǎ, avocatul poate reprezenta orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ.

Ȋn acest sens, conform Statutului profesiei, avocatul poate formula în numele şi în interesul clientului cereri, notificǎri sau memorii, menite sǎ apere interesele procesuale ale clientului.

Conform Legii nr. 51/1995, contactul dintre avocat şi clientul sǎu nu poate fi stânjenit sau controlat, în mod direct sau indirect, de niciun organ al statului.

De asemenea, în exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii, constrângeri sau intimidǎri din partea autoritǎţilor sau instituţiilor publice ori a unor persoane fizice sau juridice.

Ȋn cadrul litigiilor referitoare la divorţ, custodia copiilor sau partaj judiciar, un avocat specializat vǎ poate oferi sfaturi corecte şi utile, clientul fiind astfel protejat de eventuale greşeli costisitoare.

Aspectele de noutate introduse prin noul Cod civil sunt dificil de înţeles şi de aplicat în mod corect de cǎtre o persoanǎ care nu beneficiazǎ de pregǎtire de specialitate.

Ȋn cazul în care aţi fost implicat într-un accident auto este necesar sa reţineţi urmǎtoarele aspecte:

  •  Locul exact de producere al accidentului şi direcţia din care aţi circulat;
  •  Numǎrul de înmatriculare al vehiculelor implicate în accident şi eventual numele conducǎtorilor auto;
  •  Regulile de circulaţie, indicatoarele şi restricţiile cu aplicare în zona de producere a accidentului;
  •  Ora la care s-a produs accidentul şi eventual numele martorilor oculari prezenţi.

Ȋn situaţia în care în urma accidentului au rezultat şi victime (chiar şi cu vǎtǎmǎri uşoare), este foarte important sǎ nu modificaţi poziţia vehiculului pânǎ la sosirea echipajului poliţiei.

Dacă aveți orice problemă de ordin legal …

Vă stăm la dispoziție!

program

Luni – Vineri: 08:00 – 16:30 (Telefon pana la 19:30)

date de contact

Str. General Traian Mosoiu nr 50, ap 13, Cluj Napoca, Romania
Telefon: +4 0723889366
Email: office@oprean-law.ro