Scroll Top

Domenii de activitate

Drept Penal

Cabinetul oferǎ asistenţǎ juridicǎ şi reprezentare în procesul penal pentru pǎrţile implicate atât în faza urmǎririi penale, cât şi în faţa instanţei de judecatǎ.

Elaborarea strategiei procesuale şi consultanţa juridicǎ adecvatǎ clientului, constituie o prioritate a Cabinetului.   Ȋn faza de judecatǎ este asiguratǎ atât susţinerea cauzei în fond sau în cǎile de atac, cât şi redactarea de acte scrise.

 •  Redactare de acte;
 •  Asistarea la efectuarea actelor de urmǎrire penalǎ – audieri de martori, confruntǎri;
 •  Luarea eventualelor mǎsuri preventive.

Drept penal al afacerilor

Cabinetul oferǎ asistenţǎ şi reprezentare în cazul infracţiunilor prevǎzute în legi speciale, precum evaziunea fiscalǎ, spǎlarea banilor, infracţiunile de corupţie sau frauda financiarǎ în domeniul bancar.
 • Redactare de acte;
 • Asistarea la efectuarea actelor de urmǎrire penalǎ – audierea persoanelor, confruntǎri, percheziţii domiciliare/informatice;
 • Luarea eventualelor mǎsuri preventive;
 • Luarea/contestarea mǎsurilor asigurǎtorii.

Malpraxis

Ȋn activitatea Cabinetului, asistenţa şi reprezentarea persoanelor implicate în litigii de malpraxis se pot referi fie la cadrele medicale, fie la persoanele vǎtǎmate în urma actului medical.

Litigiile privitoare la „culpa medicalǎ” implicǎ o cercetare şi o corelare a reglementǎrilor speciale în domeniu, alǎturi de aplicarea practicǎ a acestora, elemente pe care Cabinetul le va uni  pentru  atingerea  celui mai bun rezultat pentru client.

 • Asistenţǎ juridicǎ şi reprezentare atât în faza de urmǎrire penalǎ, cât şi în faţa instanţelor de judecatǎ (fond/apel/cǎi extraordinare de atac);
 • Consultanţǎ juridicǎ privitoare la legislaţia medicalǎ, precum şi cu privire la rǎspunderea civilǎ/penalǎ a personalului medical.

Drept informatic

Dreptul informatic constituie o ramurǎ relativ nouǎ a dreptului, aflatǎ într-o continuǎ evoluţie şi schimbare. Ȋn acest sens, Cabinetul vine în sprijinul clienţilor sǎi pentru a oferi servicii juridice în deplinǎ concordanţǎ cu dinamica şi complexitatea acestui domeniu.
 • Redactarea şi negocierea de contracte;
 • Consultanţǎ juridicǎ preventivǎ (privitoare la drepturile de proprietate intelectualǎ şi concurenţa neloialǎ);
 • Consultanţǎ juridicǎ în sfera infracţiunilor care se comit prin intermediul unui sistem informatic sau prin internet (furtul de date, phishing-ul, atacurile asupra unui sistem informatic).

Dreptul Uniunii Europene

Cabinetul oferǎ consultanţǎ juridicǎ pentru aplicarea legislaţiei europene (directive, regulamente, decizii), precum şi în legǎturǎ cu cele patru libertǎţi fundamentale ale pieţei interne a Uniunii Europene – libera circulaţie a mǎrfurilor, a capitalurilor, a persoanelor şi a serviciilor.

Drept civil

Având în vedere domeniul vast al întinderii dreptului civil, considerǎm cǎ este necesarǎ atât informarea promptǎ şi completǎ a clientului, cât şi prezentarea opţiunilor juridice pe care acesta le are.
 • Redactare, modificare şi negociere de contracte civile;
 • Consultanţǎ privitoare la aspecte juridice de aplicare în timp a legii civile, cu aplicare practicǎ la fiecare caz în parte;
 • Redactare şi susţinere de acţiuni civile în faţa instanţelor de judecatǎ în domeniile dreptului familiei – divorţuri şi partaje, pensii de întreţinere, situaţia minorilor/copiilor ulterior divorţului;
 • Consultanţǎ şi asistenţǎ juridicǎ în domeniul dreptului succesoral.

Drept Comerical

Ȋn domeniul dreptului comercial, Cabinetul poate asista clienţii pe parcursul litigiilor comerciale, atât în faza negocierilor precontractuale, cât şi în cazul litigiilor în faţa instanţelor judecǎtoreşti.
 • Negocieri;
 • Redactǎri de acte;
 • Inserarea de clauze în contractele comerciale
 • Litigii care pot interveni în cadrul desfǎşurǎrii activitǎţii unor societǎţi sau între douǎ sau mai multe societǎţi.
 • Consultanţa, asistenţa şi reprezentarea clienţilor în litigiile financiar-bancare (încheierea sau negocierea unui contract cu banca, contestarea pe cale judiciarǎ a clauzelor dintr-un contract încheiat cu banca);
 • Asistenţa juridicǎ în cazul infracţiunilor prevǎzute în legile comerciale.

Drept international privat

Raporturile juridice de drept internaţional privat conţin un element strǎin, care are legaturǎ cu mai multe sisteme de drept. Astfel, Cabinetul va depune toate diligenţele necesare pentru corelarea prevederilor din legislaţiile statelor, pentru a ajunge la un rezultat favorabil clientului.
 • Consultanţǎ referitoare la statutul cetǎţenilor strǎini;
 • Asistǎ si reprezintǎ clienţii în cadrul procedurilor pentru recunoaşterea hotǎrârilor judecǎtoreşti strǎine.

Dreptul muncii

Domeniul dreptului muncii este unul complex şi în permanentǎ schimbare, astfel cǎ sunt necesare cunoştinţe solide atât de drept naţional, cât şi european. Ȋn acest sens, Cabinetul oferǎ consultanţǎ juridicǎ şi reprezentare în faţa instanţelor de judecatǎ atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.
 • Asistenţǎ şi reprezentare la negocierea şi încheierea contractelor individuale şi a contractelor colective de muncǎ;
 • Consultanţǎ în privinţa inserǎrii clauzelor specifice în cuprinsul unui contract de muncǎ (confidenţialitate, neconcurenţǎ, mobilitate sau formare profesionalǎ);
 • Negocierea conflictelor de muncǎ;
 • Asistenţǎ şi reprezentare în cadrul litigiilor în faţa instanţelor de judecatǎ;
 • Aspecte juridice care privesc consultanţa acordatǎ societǎţilor în domeniul protecţiei muncii, a drepturilor de care beneficiazǎ salariatul, a procedurii concedierii colective şi a raporturilor dintre angajator şi salariat.

Ȋnfiinţarea Societǎţilor Comerciale şi Ȋnscrierea de menţiuni pentru societǎţi

Cabinetul de avocaturǎ presteazǎ servicii ce privesc înfiinţarea societǎţilor comerciale (SRL, SA) sau menţiunile ulterioare înfiinţǎrii acestora. Activitatea Cabinetului cuprinde şi asistarea şi reprezentarea clienţilor în procedurile desfǎşurate în faţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
 • Redactarea tuturor actelor necesare pentru ca o societate sǎ ia fiinţǎ în mod legal – statutul societǎţii, actul constitutiv;
 • Redactarea actelor care privesc modificǎrile survenite pe parcursul defǎşurǎrii activitǎţii societǎţii – modificarea denumirii, schimbarea formei juridice, modificarea obiectului de activitate, majorare/reducere de capital social, transmiterea pǎrţilor sociale, suspendarea/reluarea activitǎţii, etc.

Asistenţǎ juridicǎ şi reprezentare pentru cetǎţeni strǎini

Clienţii din strǎinǎtate nu trebuie sǎ vinǎ în România pentru rezolvarea problemelor de naturǎ juridicǎ, existând posibilitatea ca aceştia sǎ fie reprezentaţi de Cabinet pe bazǎ de procurǎ (în cazul acţiunilor personale, în cazul divorţurilor, în cazul procedurilor de recunoaştere a hotǎrârilor judecǎtoreşti).

CEDO

Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului permite cetǎţenilor români cǎrora le-a fost încǎlcat un drept fundamental prevǎzut de Convenţie sǎ se adreseze acesteia cu o plângere.

Procedura în faţa Curţii presupune mai multe faze, începutul procedurii fiind dat de redactarea unei plângeri, iar ulterior examinarea admisibilitǎţii în principiu a plângerii.

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliarã (RNPM)

Cabinetul este autorizat în calitate de agent al operatorului Uniunea Naţionalã a Barourilor din România sã efectueze operaţiunile necesare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliarã, respectiv înregistrarea avizelor de înscriere în Registru.
 • Avize de înscriere/transformare/modificare/preluare/stingere pentru ipoteci mobiliare;
 • Avize iniţiale/ de modificare/ de stingere pentru fiducii;
 • Înscriere de formulare de aviz specific și de aviz de ipotecã pentru creanţe securitizate/obligaţiuni ipotecare.

Energie solarã

Cabinetul oferã consultanţã juridicã în domeniul producerii energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice, întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea ATR (autorizaţiei tehnice de racordare) în vederea implementãrii de parcuri fotovoltaice.
“Justitia este adevar in actiune”– Joseph Joubert
“Suntem sclavii legilor pentru a putea fi liberi”- Cicero
“Temeiul dreptatii este doar egalitatea”- Seneca

Prioritatile noastre

Activitatea juridicǎ a cabinetului în cadrul litigiilor fiind organizatǎ pe principalele ramuri ale dreptului, se concentreazǎ pe urmǎrirea intereselor procesuale ale clientului şi face posibilǎ acordarea unei asistenţe complexe şi specializate în domeniile prezentate.